TOPlist

Historie symbolů


Keltské symboly
První symboly Keltů, které se dodnes používají, jako například drak, jsou převzaty z obrazů znázornění zvyků, obyčejů a představ Keltů pocházjících už asi z roku 800 př.n.l.Z této doby máme první archeologické nálezy keltské kultury. Protože významný nález pochází z oblasti kolem rakouských solných dolů Hallstatt, nazývá se raná perioda Keltů kolem roku 800 př.n.l halštatská kultura.Podle dnešních poznatků ležely oblasti původního osídlení Keltů na horním toku Rýna a na území horního Dunaje (východní Francie, švýcarské Alpy, jihozápadní Německo).Rozšiřování Keltů asi od 5.století př.n.l dosahuje svého vrcholu ve 4.a 3.století. Později osídlovali území až k Černému a Egejskému moři a části Přední Asie, rozšiřovali se ze střední Evropy až ke Středozemnímu moři přes části Španělska, Portugalska a britských ostrovů. Už před jejich zatlačením zpět ze strany Římanů a expandujících Germánů to tedy keltské kmeny táhlo na britské ostrovy a do Irska.

Nejranější umění halštatského umění, které už označujeme jako keltské, se vyznačuje hlavně geometrickým stylem, v němž vzory určují kolem dokola se vinoucí nebo do sítě uspořádané ozdobné pásky, klikaté čáry, trojúhelníky a čtyřúhelníky, kosočtverce, šachovnice, kruhy, hvězdy a jiné. V kresbě, malování a v sochařství převládá členící struktura motivů podobně jako u Řeků a Římanů. Keltský keramický dekor je mnohotvárný: malování grafitovou hlinkou, plošky barevný nátěr v bílé a červené, vykládané práce, razítkování, potahování kovem a reliéfy, to vše nechává na povrchové vznikat hru světel a stínů.Rozšiřování křesťanství a jeho spisovného jazyka latiny vedlo k tomu, že dosud převážně ústní keltská literatura začala být zapisována. To znamená pro keltskou kulturu v ostrovním styu ještě jednou velký rozkvět. Keltská kultura tak podstatně ovlivňuje i středověké umění a literaturu, například v ságách o králi Artušovi. Jedním z nejvýznamnějších uměleckých děl této doby je Book of Kells. Je to bohatě zdobený rukopis čtyř evangelií, který vznikl pravděpodobně během irsko-skotské mise (6/7 st.), v jejímž průběhu byly Británie a části evropské pevniny obráceny na křesťanství. Kresby obsažené v tomto rukopisu ukazují spojení starých pohanských a nových křesťanských představ a způsobů života, tradiční keltské ornamenty mají nové formy vázané na křesťanství. Dekorativní práce s kovem a kůží se pravděpodobně vrací k předkřesťanskému kontinentálnímu umění a spojuje v sobě byzantské, italské a jiné vlivy. Kniha Book of Kells ukazuje všechny hlavní součásti keltských příběhů jako rozvětvené a do sebe zasahující spirály, ozdobené mřížky s úhly 45° a trojrozměrné pletené torques, tedy typické keltské nákrčníky. Typické jsou obrázky lidí, zvířecích hlav, končetin a jiných částí těla, které jsou propletené vzory a konci písmen. Symboly pohanského původu hrají v raném a středověkém náboženství velkou roli.

Oděv se skládal z barevného chitónu, jakési haleny a kalhot. Před tento oděv se podle potřeby nosil plášť, v zimě vlněný, v létě ze slabší hladké látky. Kalhoty (braccae) jsou novinkou v evropském prostředí.

Další vliv na keltskou symboliku mají od 9. - 11. století Vikingové a jejich umění. Vikingové se usadili především v Irsku, ale i v Británii. Vesměs je symbolika v keltském umění důležitější než znázornění dějů - na rozdíl od sousedních kultur, například od Etrusků nebo Řeků. Zdá se, že Keltové dávali přednost neohraničenosti představ před omezenou skutečností. Rozšíření umění a symboliky ukazuje nejpozději od laténského období (mladší doba železná, 5. stol.př.n.l po Caesara), že různé keltské kmeny si musely být více či méně vědomy své příbuznosti. Dnešní výklady keltského světa obrazů jsou ovlivněny křesťanskými nebo naopak nenáboženskými či jinými způsoby uvažování. Jsou proto více či méně pokřivené a ukazují jen zlomky pohanského myšlení. Motivy mohou mít navíc několikerou symboliku, která je různě závislá na místě a čase, nebo pozměněná vzájemným propojením, případně pak ještě podléhá historickým proměnám.

Zdroj: Sabine Heinzová - Keltské symboly

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena