TOPlist

Druidové


Druidové byli nejvyšší kastou keltských kněží a pravděpodobně i nejvyšší společenskou vrstvou. Jejich samotná existence je zahalena rouškou záhad a dodnes se traduje řada pověstí o jejich tajemné moci a umění.
Díky svým neobyčejným vlastnostem, moudrosti a v neposlední řadě schopností svojí vůli ovládat řadu dějů, byli druidové pozdějšími kulturami pronásledováni. Pronásledování druidů se stalo otázkou nastolení římské moci v Evropě. Neslavně tak proslul římský císař Tiberius, který nejen vydal přímý v vyvraždění druidů, ale kdo jen ukrýval keltského kněze, pomáhal mu nebo jen znal jeho jméno a neoznámil ho Římanům, byl popraven a s ním i celá jeho rodina. Ve středověku byli pokračovatelé druidských tradic nemilosrdně pronásledováni a upalováni na hranicích jako čarodějové a čarodějnice (nešlo totiž výhradně jen o mužskou záležitost). Čím byli tito lidé, nebo spíše jejich tradice, tak nebezpeční, čeho se tak bála mocná Římská říše či ve středověku téměř neomezená moc kléru?
Byly to ohromující znalosti a moudrost, umění ovlivnit jednání ostatních lidí, možná i řada vlastností, které dosud prakticky jen tušíme. Například dnes víme, že druidové se dožívali nápadně vysokého věku - až třikrát více než jejich současníci - a to při plné duševní svěžesti. Zcela jistě znali nepřeberné množství přírodních léků, které připravovali z nejrůznějších bylin a stromů. Víme, že druidové plnili v keltské společnosti řadu dalších funkcí - mezi ně patřily, kromě role soudců, královských rádců a mudrců, též funkce lékařů a léčitelů. Druidští kněží měli na svou dobu velmi dokonalé znalosti nejen o lidském těle, ale hlavně o jeho vztahu k okolnímu světu, k přírodě. Ke své dlouhověkosti však měli patrně ještě jeden klíč. Byl jím zvláštní soubor tělesných a duchovních cvičení, který podle dochovaných tradic druidové používali. Badatelům se dnes podařilo tento systém vcelku zrekonstruovat, dnes jej známe pod jménem "wyda". Tato nauka je svými cviky i celkovou filozofií velmi podobná józe.


K ohromným znalostem, které tehdy druidové měli, však nepřicházeli najednou. Druidové se učení svých znalostí nevěnovali měsíce, či několik let, ale doslova desítky let. Pojmout základy jejich učení trvalo žákovi asi 20 let, avšak nabývání nových vědomostí trvalo neustále a svým způsobem se vlastně druidové učili celý svůj dlouhý život. jejich moudrost byla známa po celém tehdejším světě a např. řečtí filozofové o druidech s úctou říkali, že to jsou nejmoudřejší lidé na světě. Samotný obsah zejména vyšších stupňů druidského učení je stále zahalen tajemstvím. Nauky byly tajné a na dotazy o jejich obsahu odpovídali druidové asi tak, jak zaznamenal řecký spisovatel Diogenés Laertios (3. stol. př. n. l.): "Učíme, že je třeba ctít bohy, nepáchat nepravosti a vždy se chovat čestně." Díky svým znalostem požívali druidové vždy nejvyšších výsad v keltské společnosti a nutno říci, že oprávněně. Na shromážděních vždy mluvil jako první druid, po něm teprve panovník. Žádný keltský král neučinil důležité rozhodnutí, aniž by se předtím poradil s druidy. O respektu, jaký požívali, svědčí i to, že stačilo jediné slovo druida, aby sešlo např. z nepřátelství celých kmenů nebo byla naráz ukončena bitva a spor urovnán jinak.
Druidem se nemohl stát kdokoliv, své žáky si staří druidové pečlivě vybírali. nezáleželo na původu, druidem mohl být člen aristokratické vrstvy, stejně jako synek z nejchudší rodiny. Filozofie, kterou druidové vyznávali, byla vzhledem k našim dnešním znalostem skutečně obdivuhodná. Druidové totiž už před více než 2000 lety tvrdili, že člověk je nedílnou součástí okolní přírody (Matky Země), skal, stromů i vody. Jakmile si to prý přestane uvědomovat - zemře v něm duše. Druidové se celý život snažili o nastolení harmonie s okolní přírodou a prostředím, považovali to za svůj nejdůležitější úkol. Žádný keltský chrám nemíval střechu. Druidové - a s nimi i celý keltský národ - uctívali bohy pod širým nebem - příroda jim byla tou nejvyšší svatyní.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis Astro

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena