TOPlist

Král a aristokracie


Jak se zdá, bylo ještě v době laténské u mnoha keltských kmenů zcela obvyklé zřízení královské, jako starobylá instituce, jejíž počátek tak můžeme sledovat již v mladohalštatském prostředí hradních pánů. U některých kmenů se však již králové dostávali k moci volbou. Když král vstupoval slavnostně na trůn, stával se držitelem moci a všech práv; byl také zavázán k velkorysému pohostinství. V posledním století se ještě setkávámes královskou hodností u Senonů a Nitiobrigů. Je znám také triumf Fabia Maxima, v němž kráčel i keltský král - zajatec. Florus vypráví, že jeho vůz byl vykládán stříbrem a jeho zbraně hrály barvami - patrně byly bohatě zdobeny zlatem, stříbrem a emailem.
Ovšem společenská diferenciace postupovala a aristokratické rodiny se snažily uchvátit co nejvíce veřejné moci.Hospodářské konflikty a akt pomsty mezi jednotlivými rodinami nebyly vzácné. Úpadek královské moci u jednotlivých kmenů byl podle Caesara také důsledkem vzrůstu systému klientství, neboť tímto způsobem nabyla aristokracie neobyčejné moci. Patrně však spolupůsobil též stupňující se vliv římský, neboť kmeny, které od instituce králů upouštěly (Arverni,Haeduové, Helvetiové), byly v přímém dosahu vlivu narbonské provincie. V Aquitánii a v oblasti belgických kmenů si králové udrželi vládu i v pozdějších dobách.
V době Caesarově převažovala v Galii již aristokratická vládní forma, která ovšem někdy způsobovala nejistou situaci, boje jednotlivých stran, a dokonce i anarchistické poměry. Vládnoucí kruhy se snažily opřít svou moc o systém klientů nikoliv zcela nepodobný feudálním zvyklostem. Osobní klientství plně potvrzuje u pevninských Keltů Polybios, který také popisuje jeho výhody pro vrchní vrstvu. Podle Strabóna si Galové volili každý rok svého vůdce a v době války každé vojsko mělo svého vojevůdce. V posledním století bojovali o promát v Galii hlavně Haedurové a Sekvani, takže Galie se rozdělovala na dva tábory. Také Averňané měli svého času značnou moc. Averňan Celtill se zmocnil náčelnictví nad značnou částí Galie, byl však spoluobčany zabit, poněvadž toužil po království. Jeho syn Vercingetorix organizoval v r. 52 př Kr. povstání proti Caesarovi, svolával své svěřence a z nutnosti naháněl do své branné moci také nuzáky a lidi ničemné; když na sebe strhl moc a připoutal k sobě Senony a jiné kmeny, stal se vrchním velitelem a s velitelskou krutostí postupoval proti provinilcům, aby udržel kázeň a poslušnost ozbrojených zástupců.V Irsku podle zvykového práva byla společnost rozčleněna v túath (kmen) s králem, vznešenou vrstvou a svobodnými občany. Král byl volen z příbuzných svého předchůdce a nemusel to být vždycky právě syn předchozího vládce. Královská moc zahrnovala v sobě také různé druhy veřejné činnosti, záležitosti války a uzavírání přátelských smluv s jinými túath. K svobodnému lidu patřili zemědělci a někteří řemeslníci, nesvobodnou vrstvu tvořili podrobení otroci a smíšené rodiny. Malá království, vytvořená z jednotlivých kmenů, netvořila státy ve vlastním slova smyslu, nebyla v nich organizovaná veřejná správa. Svobodný muž měl cenu cti, závislou na důstojenství a bohatsví. Také v Irsku kromě příbuzenských pout bylo rozšířeno klientsví. Svěřenci byli povinni svému pánu a ochránci ozbrojenou službou i jinými službami, za to požívali jeho ochrany a materiální podpory aniž ztráceli některá svá práva a vlastnictví. Práva jednotlivcova existovala jen v jeho vlastním kmeni.
Postavení prostého lidu nebylo příliš utěšené a někdy se podobalo téměř otroctví. Mnozí tonuli v dluzích a byli utiskováni mocnějšími, utlačováni velkými povinnostmi a dávkami. Proto se svěřovali pod ochranu aristokracie. Čím byl svobodný Gal bohatší a vznešenější, tím více měl takových svěřenců - klientů.
Caesar dosvědčuje, že v keltské Galii byly tři základní vrstvy: druidové, equites (jezdci, "rytíři", svobodná rozhodující vrstva) a lid. K tomu je třeba ještě připojit určitý druh klientství, jak bylo již uvedeno, které však nebylo zcela totožné s podobným zřízením římským.

Zdroj:Keltská civilizace a její dědictví; Jan Filip

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena